FreshCabs bedrijvenplatform

 • Welkom
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Voorwaarden
 • Afronden

Welkom!

Jij bent nog maar een paar stappen verwijderd van meer omzet! Je kunt jezelf hier registreren om gebruik te maken van de FreshCabs Drivers App. En dat zonder maandelijkse kosten! Fijn toch?

Nadat jij jezelf hebt geregistreerd kan je direct toegang krijgen op het bedrijvenplatform. Via het bedrijvenplatform kan jij je eigen auto's, chauffeurs en tarieven beheren en documenten en statistieken inzien.

FreshCabs is op dit moment actief in de volgende steden:

 • Rotterdam
 • Eindhoven
 • Tilburg
 • Breda
 • Maak een keuze:

  Bedrijf registreren

  Maak een keuze:

  Bedrijf registreren (2)

  Chauffeur toevoegen

  Maak een keuze:

  Profielfoto:

  Foto rijbewijs:

  Foto chauffeurspas:

  Let op! Het e-mailadres / telefoonnummer van de chauffeur invullen. Deze mogen nog niet eerder gebruikt zijn om een account te registreren. Het e-mailadres wordt namelijk gebruikt om mee in te loggen. Als het e-mailadres al in gebruik is, sturen we die chauffeur een bericht met de vraag te bevestigen dat hij/zij voor jouw bedrijf werkt.

  Auto toevoegen

  Deze stap is niet van toepassing. Je kunt deze overslaan.

  Foto 1:

  Foto 2:

  Foto 3:

  Selecteer betaalmethoden en opties voor deze auto

  Deze stap is niet van toepassing. Je kunt deze overslaan.
  Klik tenminste één betaalmethode aan.

  Betaalmethoden

  Visa
  Mastercard
  American Express
  OV Chipkaart
  PIN
  Contant
  Cheque
  Via FreshCabs
  Nog niet beschikbaar

  Opties

  Roken toegestaan
  Eten toegestaan
  Drinken toegestaan
  Wi-Fi aan boord
  Televisie achterin
  Rolstoelplaats beschikbaar

  Tarief:

  Voer de standaardtarieven in (hiervan kan desgewenst worden afgeweken)
  Voorrijdkosten
  Prijs per kilometer
  Prijs per minuut

  Algemene Voorwaarden FreshCabs

  Algemene voorwaarden Freshcabs

  Algemene voorwaarden Freshcabs

  Artikel 1: Definities

  De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:

  1.1 Algemene voorwaarden
  Het geheel van bepalingen zoals in deze algemene voorwaarden is opgenomen die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

  1.2 Dienst
  Een op de website aangeboden Dienst, zoals het digitaal doorgeven van Ritverzoeken door Klant aan alle op Website beschikbare Chauffeurs die op hun beurt op het door Passagier ingediende Ritverzoek kunnen reageren. Het reageren door de Chauffeur geschiedt door middel van de door Chauffeur opgegeven Specificaties zoals deze ten tijde van de bestelling bij Freshcabs bekend is.

  1.3 Ritverzoek
  Het door Klant via Website aangeven dat Klant voornemens is gebruik te maken van een taxidienst.

  1.4 Specificaties
  Specificaties die door Chauffeur zijn aangegeven zoals de straal waarin de Chauffeur werk zoekt, mogelijke betaalmethoden, aantal mee te nemen passagiers, type auto, bouwjaar van de auto

  1.5 Chauffeur
  Iedere bij de Kamer van Koophandel ingeschreven natuurlijke- of rechtspersoon die over een geldige taxilicentie, ondernemingsvergunning en rijbewijs beschikt zoals de wetgever dit voorschrijft om taxidiensten te kunnen leveren.

  1.6 Passagier
  Iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie Chauffeur een Overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten.

  1.7 Klant
  De Passagier en Chauffeur gezamenlijk.

  1.8 Offerte
  Een door Chauffeur uit te brengen specifiek op de Klant toegeschreven aanbieding van Taxidiensten op basis van de door Klant aan Freshcabs verstrekte gegevens met als doel om de bij Freshcabs aangesloten Chauffeur uit te nodigen tot het doen van deze aanbieding.

  1.9 Overeenkomst
  Het pakket van wederzijdse rechten en verplichtingen dat resulteert uit de door de klant afgegeven acceptatie van de door Chauffeur uitgebrachte offerte.

  1.10 Partijen
  De Klant en Freshcabs gezamenlijk.

  1.11 Freshcabs
  De vennootschap onder firma Freshcabs, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 60746017.

  1.12 Taxidiensten
  Een auto met chauffeur die je kunt huren welke voldoen aan de voorwaarden zoals deze gesteld zijn in de Wet Personenvervoer 2000. Tuk-Tuks en Fietstaxi’s vallen in deze voorwaarden ook onder Taxidiensten

  1.13 Voorwaarden
  Het geheel van bepalingen zoals in deze algemene voorwaarden is opgenomen.

  1.14 Website
  De website van Freshcabs: www.freshcabs.nl met alle sub-domeinen en links samen. De contactgegevens (adres, e-mailadres) van Freshcabs zijn te vinden op deze website onder “Contact? of via www.freshcabs.nl/contact.

  1.15 App
  De applicatie die aangeboden wordt door Freshcabs die op haar beurt weer geïnstalleerd kan worden op een smartphone of tablet om vervolgens toegang te krijgen tot systemen van Freshcabs

  1.16 Systeem
  De software alsmede App die door Freshcabs is ontwikkeld om Klant en Chauffeur samen te brengen voor het vinden en geven van ritverzoeken zodat deze ten uitvoer kunnen worden gebracht door Klant

  1.17 Beginbestemming
  Het startpunt of de ophaallocatie waarop Passagier en Chauffeur via Freshcabs met elkaar een overeenstemming hebben bereikt om het begin van de taxirit plaats te laten vinden met als tijd genomen de door het systeem aangegeven Bevestigde Aankomsttijd.

  1.18 Eindbestemming
  Het eindpunt waarop Passagier en Chauffeur met elkaar een overeenstemming hebben bereikt om de taxirit te beëindigen tenzij tijdens de taxirit een akkoord bereikt is tussen Chauffeur en Klant om de taxirit op een andere eindbestemming te laten plaatsvinden.

  1.19 Bevestigde Ophaaltijd
  De tijd zoals deze door het Systeem van Freshcabs wordt aangegeven nadat er tussen Passagier en Chauffeur een overeenkomst tot stand is gekomen.

  1.20 Verwachte Ophaaltijd
  De tijd nadat Chauffeur zich heeft ingeschreven op een door Passagier ingediende ritverzoek plus de geschatte reistijd vanaf de positie van Chauffeur naar de Beginbestemming waarbij de geschatte reistijd door middel van een schatting door het Systeem van Freshcabs tot stand komt. De positie van Chauffeur wordt bepaald aan de hand van GPS en of overige manieren om deze positie nauwkeurig te kunnen bepalen waarbij Chauffeur in ieder geval over de juiste apparatuur moet beschikken om deze positie te kunnen berekenen.

  1.21 Locatiebepaling

  1.22 Overmacht
  Onder overmacht wordt begrepen een tekortkoming die aan Chauffeur niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van Chauffeur en die ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van Chauffeur komt, waaronder alle van buiten Chauffeur komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren en als gevolg waarvan Chauffeur haar verplichtingen jegens de Klant niet of niet tijdig kan nakomen, waaronder maar niet uitsluitend gerekend pech aan de auto die niet aan Chauffeur kan worden toegerekend, plotselinge veranderingen in het weer die dermate veel invloed uitoefenen op het rijgedrag van Chauffeur en overige weggebruikers waardoor het niet verantwoord is om de snelheid te rijden en rijstijl aan te houden zoals deze in het gebruikelijk verkeer van Chauffeur kan worden verlangd, het overlijden van chauffeur, het overlijden van familie in de eerste en tweede graad van Chauffeur voordat de rit binnen 24 uur plaats vindt.

  Artikel 2: Toepasselijkheid

  2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Freshcabs en Klant, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een Overeenkomst.

  2.2 Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

  2.3 In geval van nietigheid van enige bepaling van de Voorwaarden zal Freshcabs een vervangende bepaling vaststellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.

  2.4 Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan onderhavige is uitdrukkelijk uitgesloten.

  2.5 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

  2.6 Freshcabs is gerechtigd deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Zodra Klant zich aanmeldt dan geeft Klant aan akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Dit is dan geldend voor alle toekomstige ritverzoeken van Passagier, offertes van Chauffeur en door Passagier geaccepteerde ritten. Indien deze voorwaarden gewijzigd worden, zullen deze voorwaarden opnieuw door Klant geaccepteerd moeten worden door in te loggen op het systeem van Freshcabs. Freshcabs behoudt het recht voor dat Passagier bij alle ritverzoeken of offertes en Chauffeurs bij het accepteren van ritten akkoord moeten geven op deze alsmede gewijzigde algemene voorwaarden.

  2.7 Freshcabs draagt er zorg voor dat de Voorwaarden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst tussen Partijen aan Klant (elektronisch te downloaden) beschikbaar worden gesteld. Vóór het invullen van het Registratieformulier kunnen de Voorwaarden ook geraadpleegd worden op de Website van Freshcabs. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Voorwaarden en de Overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie. Freshcabs is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst voor de Klant toegankelijk te houden.

  Artikel 3: Communicatie

  3.1 Iedere communicatie tussen Freshcabs en de Klant geschiedt digitaal of telefonisch, behoudens voor zover in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Freshcabs opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Klant.

  3.2 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de geadresseerde daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen ten gevolge van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen van de e-mailbox van de Klant, is dit te allen tijde voor risico van de Klant. Evenmin is Freshcabs aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste informatieverschaffing door de Klant.

  3.3 Freshcabs is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuist begrip, verminkingen of het niet behoorlijk overkomen en/of vertragingen van het Registratieformulier of andere wijzen van elektronische communicatie tussen Freshcapp en de Klant.

  3.4. Indien een Overeenkomst wordt aangegaan door een minderjarige Passagier, mag Freshcabs ervan uitgaan dat de Passagier met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger handelt, voor zover het niet reeds een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten.

  Artikel 4: Offertes

  4.1 Zodra de Passagier een ritverzoek indient en hiermee een uitnodiging geeft aan de Chauffeur tot het uitbrengen van een Offerte welke specifiek gericht is op deze klant verplicht dit de Klant niet tot het aangaan van een overeenkomst.

  4.2 Zolang de Klant de Offerte nog niet via het Systeem van Freshcabs heeft geaccepteerd is Chauffeur gerechtigd om de door hem ingediende offerte alsnog in te trekken.

  4.3 Zodra Chauffeur een Offerte aanvraagt bij Freshcabs en hiermee een uitnodiging geeft aan Freshcabs tot het uitbrengen van een Offerte welke specifiek gericht is op deze Chauffeur verplicht dit de Chauffeur niet tot het aangaan van een overeenkomst.

  Artikel 5: Aanmelding

  5.1 Ieder die ouder is dan 16 jaar kan zich op de website van Freshcabs aanmelden tenzij hier sprake is van toestemming van de ouder of voogd van dat kind.

  5.2 Om als Passagier aan te melden bij Freshcabs worden hier geen kosten voor in rekening gebracht. Freshcabs is gerechtigd om gegevens op te vragen en op te slaan die benodigd zijn ten behoeve van het mogelijk maken om een ritverzoek en het voorkomen van fraude. Deze gegevens die vastgelegd worden kunnen onder andere bestaan uit het vastleggen van een IP adres, Voornaam, Achternaam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Geboorteplaats, E-mail adres, een door Passagier te kiezen wachtwoord welke via een encryptiesleutel zal worden opgeslagen, locatie vanwaar de aanmelding heeft plaatsgevonden en MAC adres. Indien Passagier het niet eens is met het verstrekken van deze gegevens aan Freshcabs kan Passagier zich niet aanmelden bij Freshcabs. Deze gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden.

  5.3 Chauffeurs kunnen zich gratis aanmelden via Freshcabs zodra Chauffeur zichzelf als passagier heeft geregistreerd en heeft voldaan aan de voorwaarden van Artikel 5.2. Alvorens Freshcabs tot bevestiging van Chauffeur zal overgaan zal er nogmaals een aanmeldprocedure doorlopen moeten worden door Chauffeur. In deze aanmeldprocedure zullen de gegevens zoals Bedrijfsnaam, Kenteken van de Taxi, Taxivergunning van de Taxi, Chauffeurspas, Kentekenregistratiebewijs van de taxi waarmee Chauffeur taxidiensten gaat verrichten en identiteitsbewijs van de Chauffeur. Alle in dit Artikel genoemde gegevens kunnen nog aangevuld worden door gegevens zoals deze in het registratieformulier worden opgenomen. Deze gegevens worden vastgelegd voor de veiligheid van Passagier en om fraude te voorkomen en zullen niet verstrekt worden aan derden. Artikel 6.4:
  5.4 Freshcabs behoudt zich ten alle tijden het recht om registraties, zonder opgave van reden, te weigeren, danwel ongedaan te maken. Freshcabs behoudt zich tevens het recht om aanmeldingen te blokkeren.

  Artikel 6: Totstandkoming van de Overeenkomst

  De Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment waarop aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  - De Passagier een verzoek heeft ingediend via het systeem van Freshcabs

  - De Chauffeur een offerte ingediend heeft via het systeem van Freshcabs

  - De Passagier akkoord heeft gegeven op de offerte zoals deze door de Chauffeur aan de Passagier via het systeem van Freshcabs is verstrekt

  Artikel 7: Duur en einde van de Overeenkomst

  7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan vanaf het moment dat aan de voorwaarden van Artikel 5 is voldaan en eindigt nadat de rit heeft plaatsgevonden.

  7.2 De Overeenkomst tussen Passagier en Chauffeur kan maximaal 48 uur met een minimum van 24 uur voordat de rit zou plaatsvinden door één der partijen kosteloos geannuleerd worden.

  7.3 Indien de overeenkomst binnen 24 uur maar niet korter dan 4 uur voordat de rit zou plaatsvinden conform de Bevestigde Ophaaltijd wordt geannuleerd door Passagier of Chauffeur dient de partij die de overeenkomst binnen de in de eerste regel genoemde tijd annuleert een vergoeding aan Freshcabs te voldoen ter hoogte van 10% van de totale ritprijs plus 21% BTW van deze vergoeding.

  7.4 Indien Passagier de overeenkomst binnen 4 uur voordat de rit zou plaatsvinden conform de Bevestigde Ophaaltijd door Passagier wordt geannuleerd is Passagier 50% van de ritprijs waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen verschuldigd aan Chauffeur. Op haar beurt is Chauffeur een vergoeding aan Freshcabs verschuldigd van 10% van de totale ritprijs plus 21% BTW van de in deze volzin genoemde vergoeding. Chauffeur is zelf verantwoordelijk voor de inning van de vergoeding van 50% van de ritprijs van Passagier tenzij Passagier er voor heeft gekozen om de betaling via het Systeem van Freshcabs te voldoen. Ingeval Passagier er voor heeft gekozen om de betaling via het Systeem van Freshcabs te voldoen zal Freshcabs 50% van de ritprijs aan Passagier restitueren.

  7.5 De overeenkomst tussen Passagier en Chauffeur kan door Passagier eenzijdig worden opgezegd zodra Chauffeur na tenminste 45 minuten van de Bevestigde Ophaaltijd nog niet op de Beginbestemming van Klant aanwezig is. Klant dient de overeenkomst dan via het Systeem van Freshcabs op te zeggen.

  7.6 Zodra tussen Chauffeur en Passagier de overeenkomst tot stand is gekomen verklaart Chauffeur zich te gedragen zoals een goed Chauffeur betaamt, zich te houden aan de overeengekomen prijs tussen Passagier en Chauffeur zoals deze conform de overeenkomst tot stand is gekomen, zal de Chauffeur zich aan de verkeersregels houden van het land waar de Chauffeur zich tijdens de rit bevindt en zal de Chauffeur zich opstellen als een veilig weggebruiker. Mocht blijken dat er naar Freshcabs’ oordeel dermate veel klachten en negatieve recensies komen uit de gedraging van Chauffeur, behoudt Freshcabs het recht voor om toegang tot het Systeem van Freshcabs te ontzeggen. Passagier dient tevens zichzelf netjes en respectvol jegens de Chauffeur te gedragen. Mocht blijken dat Passagier te vaak klachten van ontvangt door de gedraging van Passagier is Freshcabs eveneens gerechtigd om naar Freshcabs’ oordeel toegang tot het Systeem van Freshcabs voor Passagier te blokkeren.

  Artikel 8: Compensatieregelingen

  8.1 Indien Passagier de overeenkomst zoals genoemd in Artikel 6.5 eenzijdig beëindigd, is Chauffeur, behoudens Overmacht, wegens een onjuiste nakoming van de overeenkomst, een vergoeding van 35% van de ritprijs aan Passagier en een vergoeding van 10% van de ritprijs plus 21% BTW aan Freshcabs verschuldigd. Chauffeur dient binnen 30 dagen na de Bevestigde Ophaaltijd aan Freshcabs aan te tonen dat in het geval van Artikel 7.5 sprake is van Overmacht. Zodra Passagier gebruik wil maken van deze compensatieregeling zoals in dit artikel is omschreven dient Passagier uiterlijk binnen 48 uur na de Bevestigde Ophaaltijd aan Freshcabs schriftelijk melding te maken dat Chauffeur later dan 45 minuten van de Bevestigde Ophaaltijd bij Passagier is aangekomen of nog niet aanwezig is.

  8.2 Indien Passagier de overeenkomst als genoemd in Artikel 7.5 niet eenzijdig opzegt maar Chauffeur na tenminste 45 minuten van de Bevestigde Ophaaltijd nog niet op de beginbestemming van Klant aanwezig is kan Passagier er voor kiezen om de rit alsnog uit te laten voeren door de door Passagier geboekte Chauffeur en hiermee de overeenkomst in stand laat waarbij Passagier verplicht is om hiervan binnen 48 uur melding te maken aan Freshcabs om enig recht op compensatie te kunnen krijgen. Behoudens Overmacht is Chauffeur gebonden aan het geven van een compensatie ter grote van 35% van de ritprijs aan Klant. Indien Passagier beroep doet op deze compensatieregeling laat dit het verschuldigde bedrag van de ritprijs waarmee de Overeenkomst tussen Passagier en Chauffeur tot stand is gekomen die Chauffeur aan Freshcabs is verschuldigd onverlet. Chauffeur dient binnen 30 dagen nadat de rit na de Bevestigde Ophaaltijd aan Freshcabs aan te kunnen tonen dat er sprake is van Overmacht. Indien Chauffeur de stukken om Overmacht zoals genoemd in aan Freshcabs heeft aan kunnen tonen, zal Freshcabs naar haar inzien beoordelen of er sprake is van Overmacht. Indien er sprake is van Overmacht zal de genoemde compensatie van 35% binnen één week nadat het oordeel of er sprake is van Overmacht heeft plaatsgevonden aan Chauffeur worden uitgekeerd zodra Passagier er voor heeft gekozen om via het Systeem van Freshcabs te betalen. Indien Chauffeur niet heeft voldaan aan het tijdig toezenden van de stukken om Overmacht aan te tonen of als er geen sprake is van Overmacht naar Freshcabs’ oordeel zal het bedrag van 35% na de genomen beslissing van Freshcabs worden gerestitueerd aan Passagier. Indien sprake is van de laatste volzin en Passagier heeft er voor gekozen om aan Chauffeur de overeengekomen ritprijs te voldoen zal Freshcabs het percentage van 35% vorderen bij Chauffeur. Nadat Chauffeur dit bedrag aan Freshcabs heeft betaalt zal Freshcabs dit bedrag op een door Passagier aan te wijzen bankrekeningnummer overmaken. Tijdens de periode dat Passagier beroep doet op restitutie van de ritprijs en de beoordeling van Freshcabs zal het bedrag, zodra Passagier er voor heeft gekozen om via Freshcabs te betalen, worden geblokkeerd op de rekening van Freshcabs. Over dit geblokkeerde bedrag is Freshcabs geen enkele vergoeding verschuldigd aan Klant.

  Artikel 9: Prijzen

  9.1 Alle op de website aangeboden en gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in Euro's, inclusief BTW en overige van overheidswege vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

  9.2 Chauffeur is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van BTW en overige verplichte afdrachten en zal Chauffeur Passagier ophalen op de Beginbestemming en afzetten op de Eindbestemming voor de overeengekomen prijs. Freshcabs zal vergoedingen inclusief BTW overmaken aan Chauffeur waarna Chauffeur zelf verantwoordelijk is voor de BTW afdrachten van de door Chauffeur gerealiseerde omzet via Freshcabs.

  9.3 Indien Chauffeur en Passagier een andere eindbestemming overeenkomen is dat mogelijk en kunnen Chauffeur en Passagier dit tijdens de taxirit overeenkomen. Zodra de rit langer duurt en verder is dan vooraf is overeengekomen tussen Chauffeur en Passagier mag Chauffeur haar prijs daarop aanpassen. Chauffeur is echter niet verplicht om de wijziging van de rit op verzoek van Passagier te accepteren.

  9.4 Indien Passagier tijdens de rit de rit vroegtijdig wenst te beëindigen is Chauffeur hieraan gehouden te voldoen aan het verzoek van Passagier. Passagier is dan nog steeds het overeengekomen bedrag conform de tot stand gekomen overeenkomst te voldoen ongeacht de reden van de vroegtijdige beëindiging.

  9.5 Indien Passagier van de route wenst af te wijken dient Chauffeur aan dit verzoek te voldoen zolang dit in redelijke mate kan worden verlangd van Chauffeur. Om af te wijken van de vooraf geplande route mag Chauffeur de meerkosten aan passagier doorbelasten met een maximum van 50% per kilometer en minuut bovenop het overeengekomen bedrag per kilometer en minuut tussen Passagier en Chauffeur.

  9.6 Tolgelden opgelegd door private ondernemingen wordt geacht door Chauffeur te zijn verdisconteerd in haar aanbieding tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven. Chauffeur is dan ook niet gerechtigd om tolgelden als extra vergoeding te vragen en eisen van Passagier.

  9.7 Chauffeur behoudt zich het recht voor om 30% van de reeds overeengekomen ritprijs minimaal 48 uur voordat de uitvoering van de rit plaats zal vinden te verhogen indien:
  - Chauffeur aangegeven heeft Klant op te halen in een op Elektriciteit aangedreven voertuig en de gemiddelde prijs van Elektriciteit in Nederland gemiddeld met meer dan 25% is gestegen;
  - Chauffeur aangegeven heeft Klant op te halen in een op Gas aangedreven voertuig en de gemiddelde prijs van gas in Nederland aan de pomp met meer dan 20% is gestegen;
  - Chauffeur aangegeven heeft Klant op te halen in een op Diesel aangedreven voertuig en de gemiddelde prijs van Diesel in Nederland aan de pomp met meer dan 15% is gestegen;
  - Chauffeur aangegeven heeft Klant op te halen in een op Benzine aangedreven voertuig en de gemiddelde prijs van Benzine in Nederland aan de pomp met meer dan 12% is gestegen;
  - Chauffeur aangegeven heeft Klant op te halen in een op Waterstof aangedreven voertuig en de gemiddelde prijs van Waterstof in Nederland aan de pomp met meer dan 10% is gestegen;

  9.6 Chauffeur behoudt het recht voor om wijzigingen in het BTW tarief aan Klant door te berekenen.

  Artikel 10: Betalingsvoorwaarden

  10.1 De betalingsverplichting van Passagier aan Chauffeur vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

  10.2 Passagier dient de betaling van de ritprijs te voldoen aan Freshcabs of aan Chauffeur. De beschikbare betalingsmogelijkheden worden door Freshcabs in het Systeem van Freshcabs weergegeven. De wijze van betalen wordt door Passagier gekozen

  10.3 Zodra Chauffeur er voor heeft gekozen om contante betalingen te accepteren en Passagier kiest voor deze optie en hierdoor de betaling niet via Freshcabs verloopt draagt Chauffeur de volledige verantwoordelijkheid inzake het juiste verloop van deze transactie.

  10.4 Zodra Klant er voor heeft gekozen om via Freshcabs de betaling van de ritprijs te voldoen dan draagt Freshcabs de verantwoordelijkheid voor een correcte afhandeling van deze betaling tussen Chauffeur en Freshcabs.

  10.5 Indien Freshcabs aan Chauffeur een vergoeding verschuldigd is zullen deze altijd eerst worden verrekend met openstaande bedragen van Chauffeur aan Freshcabs.

  10.6 Chauffeur dient er zorg voor te dragen dat verschuldigde bedragen aan Freshcabs binnen 30 dagen volledig zijn voldaan op een door Freshcabs aan te wijzen bankrekeningnummer.

  10.7 Freshcabs dient er zorg voor te dragen dat verschuldigde bedragen aan Chauffeur maximaal 10 dagen nadat deze schuld is ontstaan wordt voldaan aan Chauffeur.

  10.8 Bezwaren door Chauffeur of Passagier over de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

  10.9 Freshcabs is bevoegd haar facturen aan de Klant per e-mail of elektronisch via het account van de Klant toe te zenden. Indien Klant een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt Freshcabs zich het recht voor om de meerkosten daarvan aan Klant in rekening te brengen, welke meerkosten € 3,50 per factuur bedragen.

  10.10 In geval van te late betaling is Klant van rechtswege in verzuim en heeft Freshcabs het recht: (1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Freshcabs is ontvangen; en (2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Klant zal alle kosten vergoeden die Freshcabs moet maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 10% van het gevorderde met een minimum van € 125,-. Een ingebrekestelling ter zake mag elektronisch worden verzonden als de Klant heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

  10.11 Indien Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Freshcabs Klant – die reeds in verzuim is - een betalingsherinnering zenden. Freshcabs verzendt de betalingsherinnering op dezelfde wijze als de factuur. In geval van te late betaling van een per post verzonden factuur, is Freshcabs gerechtigd maximaal drie herinneringen per post aan de Klant te sturen, waarvan de kosten worden vastgesteld op € 3,50 per herinnering en welke kosten voor rekening van Klant komen. Indien door Freshcabs de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, worden de aanmaningskosten tot op dat moment vastgesteld op 8% van de openstaande som met een minimum van € 25,-.

  10.12 Indien Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Freshcabs gerechtigd – zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade - om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Klant al zijn verplichtingen jegens Freshcabs geheel is nagekomen. Voor Chauffeur kan de genoemde opschorting van de verplichtingen onder meer bestaan uit het niet zichtbaar maken van ritten en het ontoegankelijk maken van inschrijven op ritverzoeken. Voor Passagier kan de genoemde opschorting van de verplichtingen onder meer bestaan uit het direct stopzetten van geplande taxidiensten en het blokkeren van toegang tot de systemen van Freshcabs.

  Artikel 11: Aansprakelijkheid

  11.1 De aansprakelijkheid van Freshcabs beperkt zich tot het gebruik van het Systeem van Freshcabs

  11.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waardoor de Klant schade lijdt, of uit enige andere hoofde, is de aansprakelijkheid van Freshcabs per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 5.000,-. Iedere aansprakelijkheid van Freshcabs voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van directe en indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, verlies van gegevens of immateriële schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de bedrijfsleiding van Freshcabs.

  11.3 Freshcabs is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van gegevens die Freshcabs in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat en/of verwerkt. Freshcabs is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door het verzenden of ontvangen van informatie en/of het voorhanden hebben van informatie op een website.

  11.4 Freshcabs is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de rit. Deze aansprakelijkheid ligt volledig bij Klant. Passagier geeft bij het aangaan van de overeenkomst aan dat de Passagier zich er van bewust is dat Freshcabs’ aansprakelijkheid zich beperkt tot het gebruik van het systeem zoals genoemd in Artikel 11.1. Zodra Passagier in de taxi van de Chauffeur stapt gaat passagier akkoord met de voorwaarden zoals deze zijn gesteld door KNV taxi. Chauffeur is tevens akkoord dat de voorwaarden zoals deze zijn gesteld door KNV taxi gelden tussen Passagier en Chauffeur voor de uitvoering van de rit.

  11.5 Freshcabs is evenmin aansprakelijk voor alle gedragingen van de Chauffeur voor, tijdens en nadat de rit heeft plaatsgevonden. Chauffeur verklaart bij het aangaan van deze overeenkomst zelf verantwoordelijk te zijn voor alle gedragingen van Chauffeur. Mocht blijken dat Chauffeur strafrechtelijke overtredingen begaat en Passagier maakt hiervan bericht, is Freshcabs gerechtigd om direct actie te ondernemen en Chauffeur toegang tot het Systeem van Freshcabs te ontzeggen voor zolang het onderzoek loopt en of de veroordeling voort duurt.

  11.6 Zodra Passagier instapt in de taxi van de Chauffeur waarmee Passagier de overeenkomst via Freshcabs heeft gesloten, gaat Passagier akkoord met de algemene voorwaarden voor taxivervoer van Chauffeur zoals deze zijn opgesteld vanuit het KNV taxivervoer welke gedeponeerd is door het Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 22 juni 2006, aktenummer 50/2006, ter vervanging en opvolging van de eerder door Koninklijk Nederlands Vervoer gedeponeerde Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer d.d. 20 maart 2003, aktenummer 31/2003.

  11.7 Freshcabs is niet aansprakelijk voor het niet of onjuist functioneren van de systemen van Freshcabs.

  11.8 Freshcabs zal zich zoveel mogelijk inspannen om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk onjuiste en valse bestellingen plaatsvinden. Om er zeker van te zijn dat een bestelling correct is heeft Chauffeur de mogelijkheid om alleen ritverzoeken waarvan de betaling via het Systeem van Freshcabs verloopt te accepteren. Freshcabs draagt de verantwoordelijkheid over een correct verloop van de betaalmethode via het systeem van Freshcabs, met uitzondering van betalingen die plaats hebben gevonden waaruit blijkt dat Passagier misbruik heeft gemaakt van een vals Credit Card nummer. Mocht blijken dat een betaling via het systeem van Freshcabs niet correct uitgevoerd kan worden is Freshcabs hiervoor evenmin aansprakelijk.

  11.9 Freshcabs zal zich zoveel mogelijk inspannen om telefoon en e-mail zo spoedig mogelijk doch binnen 1 werkdag te beantwoorden maar is niet aansprakelijk voor telefonische en of elektronische onbereikbaarheid.

  11.10 Indien geplande ritverzoeken niet zichtbaar zijn als gevolg van een storing aan de systemen van Freshcabs is Freshcabs niet aansprakelijk tenzij er sprake is van bewuste roekeloosheid en opzet.

  11.11 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontstaan daarvan, schriftelijk aan Freshcabs meldt. Schade die buiten die termijn ter kennis van Freshcabs is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen aanmelden.

  Artikel 12: Verplichtingen van Freshcabs

  12.1 Freshcabs is gehouden zich in te spannen om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Zij garandeert evenwel niet dat de Klant te allen tijde onbelemmerde toegang heeft tot de door Freshcabs aangeboden systemen. Voorts wordt niet gegarandeerd dat Klant gevrijwaard is van vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens.

  12.2 Tenzij enige wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak Freshcabs daartoe verplicht, zal Freshcabs zich onthouden van het kennisnemen van de inhoud van alle beschikbare data van de Klant en het ter beschikking stellen daarvan aan derden.

  12.3 Freshcabs zal zich inspannen om de door haar ter uitvoering van haar verplichtingen gebruikte systemen en andere zaken afdoende te onderhouden. De Klant zal tijdig worden ingelicht over uit te voeren onderhoud, tenzij dat in verband met de noodzakelijkheid en/of spoedeisendheid van het onderhoud niet van Freshcabs kan worden verlangd. Freshcabs zal zich inspannen om onderhoud te laten plaatsvinden op tijden dat te verwachten is dat de Klant er weinig hinder van ondervindt. Freshcabs kan echter niet garanderen dat de Klant geen hinder en/of schade ondervindt. Freshcabs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderhoud, noch voor schade, waaronder gemiste inkomsten van de Klant, indien onderhoud wordt gepleegd.

  12.4 Freshcabs zal zich inspannen om klachten van Klant naar tevredenheid van de Klant af te handelen. Freshcabs is echter slechts gehouden om klachten in behandeling te nemen voor zover de klacht binnen drie werkdagen na het moment waarop de Klant de tekortkoming c.q. de klacht had behoren te constateren per e-mail of elektronisch via het Systeem van Freshcabs heeft gemeld en de klacht voldoende bepaalbaar en voldoende duidelijk is omschreven. Freshcabs zal zich inspannen om de klacht binnen twee weken na indiening af te handelen.

  12.5 Freshcabs is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de juistheid van de door Klant geplaatste informatie alsmede offertes, vergunningsbewijzen en chauffeurspassen. Freshcabs zal zich echter dermate inspannen om zoveel mogelijk de informatie van Chauffeur te controleren tot waar de mogelijkheden van Freshcabs toereikend zijn.

  Artikel 13: Verplichtingen van Chauffeur

  13.1 De Chauffeur is verplicht tot nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, alsmede tot nakoming van verplichtingen waarvan de nakoming op grond van geschreven en ongeschreven recht in redelijkheid van de Chauffeur kan worden verlangd.

  13.2 Chauffeur is verplicht zich te gedragen conform hetgeen in redelijkheid van een verantwoordelijk, redelijk en zorgvuldig Chauffeur kan worden verlangd.

  13.3 De Chauffeur is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met wettelijke bepalingen en richtlijnen.

  13.4 De Chauffeur is verplicht om zich op het Systeem van Freshcabs zodanig te gedragen dat overige Chauffeurs en/of Passagiers en/of Freshcabs en/of bezoekers van de Website niet worden gehinderd in het gebruik van de Website en het Systeem en/of hierdoor schade lijden.

  13.5 De Chauffeur is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van zijn account en dient zelf zorg te dragen voor de juistheid van deze inhoud.

  13.6 De Chauffeur vrijwaart Freshcabs voor aanspraken van derden indien de Chauffeur handelt in strijd met de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden.

  13.7 Indien in de persoonsgegevens van de Chauffeur wijzigingen optreden, dient de Chauffeur dit zo spoedig mogelijk, doch ten minste twee weken voorafgaand aan de wijziging aan Freshcabs mede te delen via het systeem van Freshcabs. Indien bij de Chauffeur die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf een wijziging van contactpersoon plaatsvindt door bijvoorbeeld een overname, dient via e-mail aan Freshcabs te worden bericht. Hierbij dienen tevens kopieën van geldige legitimatiebewijzen (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) te worden meegezonden van zowel de huidige contactpersoon als van de nieuwe contactpersoon.

  13.8 Chauffeur is vrij om te bepalen wanneer Chauffeur gebruik maakt van het systeem van Freshcabs. Hierop zijn geen verplichtingen verbonden zolang er geen sprake is van een overeenkomst tussen Passagier en Chauffeur. Chauffeur dient zich dan te gedragen conform de richtlijnen zoals het melden dat Chauffeur Passagier heeft opgehaald, voor is gereden bij Passagier en onderweg is naar Passagier. Indien Chauffeur zich niet aan deze richtlijnen houdt kan Freshcabs de toegang tot het Systeem voor Chauffeur blokkeren.

  Artikel 14: Geheimhouding en privacy

  14.1 Zowel de Klant als Freshcabs zijn gehouden alle vertrouwelijke informatie en correspondentie die zij uitwisselen strikt geheim te houden en deze niet te verstrekken aan derden, anders dan bepaald in de artikelen 14.3 en 14.4.

  14.2 De Klant geeft Freshcabs hierbij uitdrukkelijk toestemming de door de Klant verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van, en op te nemen in, een databestand dat Freshcabs aanlegt in het kader van de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.

  14.3 De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct-marketing ten behoeve van Diensten van Freshcabs, ook indien deze Diensten nog geen onderwerp van een Overeenkomst zijn. Indien de Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, dient de Klant dat schriftelijk of per e-mail aan Freshcabs kenbaar te maken.

  14.4 Freshcabs zal de persoonsgegevens van de Klant niet aan derden beschikbaar stellen, behoudens:

  a. ten behoeve van facturerings- en incassoactiviteiten;

  b. indien wettelijke voorschriften Freshcabs hiertoe verplichten;

  c. in geval van dringende en gewichtige redenen voor zover de persoonlijke levenssfeer van de Klant daarmee niet onevenredig wordt geschaad.

  14.5 De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Freshcabs zijn opgeslagen. De gegevens kunnen kosteloos worden ingezien via het Systeem van Freshcabs. Indien de Klant een schriftelijk overzicht wenst, zal Freshcabs dit overzicht binnen vier weken aan de Klant verstrekken. Freshcabs kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen.

  14.6 Freshcabs spant zich in om noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich brengt.

  14.7 De Klant is ervan op de hoogte dat Freshcabs de persoonsgegevens van de Klant verwerkt, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de Klant op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar de Klant vandaan komt en de Producten of Diensten die de Klant heeft besteld. Freshcabs slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de Klant te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de Klant.

  14.8 De Klant mag de gegevens die Freshcabs over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. De Klant heeft het recht Freshcabs te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van de Klant te verwijderen of af te schermen. Freshcabs zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Freshcabs en het privacybelang van de Klant en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, de Klant informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat de Klant van Producten en/of Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

  Artikel 15: Geschillen

  15.1 Op alle geschillen tussen partijen, waaronder die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, is Nederlands recht van toepassing.

  15.2 Deze geschillen zullen, nadat partijen hebben getracht het geschil onderling op te lossen maar daar niet in zijn geslaagd, worden beslecht door de bevoegde rechter te Tilburg, onverminderd het recht van Freshcabs om het geschil aan een andere instantie voor te leggen, ter keuze van Freshcabs, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling het geschil aan een andere instantie dient te worden voorgelegd.

  Artikel 16: Deponering

  16.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda op 20-11-2014 en kunnen worden geraadpleegd op de website www.freshcabs.nl. Op verzoek wordt een exemplaar van de Voorwaarden kosteloos elektronisch toegezonden.

  Ik ga akkoord met deze voorwaarden

  Dat was alles!

  Je kunt nu je registratie indienen!

  Je kunt alle gegevens nog een keer doorlopen en controleren. Als alles in orde is, druk dan op "Registratie voltooien".

  Let op, dit kan even duren. Sluit deze pagina niet.